عده‌ای در بدنه دولت تولید داخلی را دور می‌زنند/ باید به توافق ملی در حوزه اقتصاد دانش بنیان برسیم/ شرایط پیشرفت را در حال تحریم فراهم کنیم


عده‌ای در بدنه دولت تولید داخلی را دور می‌زنند/ باید به توافق ملی در حوزه اقتصاد دانش بنیان برسیم/ شرایط پیشرفت را در حال تحریم فراهم کنیم